Zarządzenie nr 3/20

Zarządzenie Nr 3/20 Prezesa Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni administrowanej przez Sąd Rejonowy w Opocznie

Na podstawie art. 8, art. 22 § 1 pkt 1 i art. 31a § 1 pkt 2 oraz pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r., poz. 52 ze zm.), art.14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronienie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019r., poz. 742 ze zm.), § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683), § 30 ust. 1 pkt 6 i pkt 12, § 31 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141)

zarządzam:

§ 1

Wprowadzenie „Regulaminu bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni administrowanej przez Sąd Rejonowy w Opocznie”, usytuowanej przy ulicy Edmunda Biernackiego 20 w Opocznie (dalej: Regulamin bezpieczeństwa), stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przestrzeganie przez pracowników Sądu Rejonowego w Opocznie oraz podmioty świadczące usługi ochrony osób i mienia przepisów zawartych we wskazanym w § 1 Regulaminie bezpieczeństwa.

§ 3

Zamieszczenie niniejszego zarządzenia na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opocznie.

§ 4

Utratę ważności Zarządzenia Prezesa Sądu Rejonowego w Opocznie Nr 61/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni administrowanej przez Sąd Rejonowy w Opocznie

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/20 z dnia 15 stycznia 2020r. Prezesa Sądu Rejonowego w Opocznie

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU w przestrzeni administrowanej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, usytuowanej przy ulicy Edmunda Biernackiego w Opocznie

§ 1

1. Przepisy niniejszego dokumentu mają zastosowanie w przestrzeni należącej do Skarbu Państwa, administrowanej przez Sąd Rejonowy w Opocznie, położonej przy ulicy Edmunda Biernackiego nr 20 na działkach oznaczonych w planie geodezyjnym miasta Opoczno, z granicami stanowiącymi linie ogrodzenia posesji oraz zewnętrzne ściany budynków ulokowanych na posesjach sąsiednich.
2. Granice dostępu do wymienionej w ust.1 przestrzeni są w przybliżeniu jednoznaczne z granicami utworzonej strefy ochronnej III, o której mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz. U. 2012 r., poz. 683) oraz używanym niekiedy pojęciem granic „Globalnego Środowiska Bezpieczeństwa” (GŚB).

§ 2

Kierownictwo Sądu Rejonowego w Opocznie zapewnia powszechny dostęp do sądu i sprawną obsługę obywateli.

§ 3

1. Dla potrzeb zachowania sprawnej obsługi oraz zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w administrowanej przestrzeni (zwanej dalej obiektem sądu) Kierownictwo Sądu:
1) wykorzystuje pracowników Samodzielnej Sekcji Administracyjnej Sądu Rejonowego w Opocznie
2) zapewnia usługi świadczenia ochrony osób i mienia przez specjalistyczne podmioty zewnętrzne,
3) zleca wykonywanie zadań ochrony procesów sądowych i przywracania bezpieczeństwa i porządku w obiekcie Policji i innym służbom,
4) wyposaża obiekt w systemy: przeciwpożarowy, sygnalizacji napadu oraz monitoringu rejestrującego zdarzenia zaistniałe w obiekcie i w jego najbliższym sąsiedztwie,
5) przygotowuje plany i procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń.
2. Wyszczególniony w ust. 1 i ust. 2 personel bezpieczeństwa do wykonywania zadań w strefie ochronnej sądu wykorzystuje utworzone przy bramach i wejściach posterunki:
1) od strony ul. Edmunda Biernackiego - z przeznaczeniem do kierowania ruchem sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz powszechnym ruchem interesantów, przedstawicieli mediów, ekip filmowych, wycieczek innych gości, urzędników oraz pracowników obsługi sądu, a także osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
3. Pozostałe bramy i wejścia do obiektu sądu są zamknięte i mogą być otwierane wyłącznie w razie konieczności prowadzenia prac gospodarczych, dla akcji ratunkowo – ewakuacyjnych lub z powodu innych uzasadnionych przyczyn.

§ 4

1. Osoby wchodzące/wjeżdżające w granice strefy ochronnej Sądu Rejonowego w Opocznie zobowiązane są poddać się kontroli prowadzonej przez dyżurnych ochrony obiektu (personel ochrony) albo funkcjonariuszy Policji i innych uprawnionych służb.
2. Kontrola wchodzących (wjeżdżających) polega na:
a) przejściu przez bramkę elektromagnetyczną,
b) okazywaniu dokumentów przewozowych na materiały i przedmioty wnoszone (wwożone),
c) okazywaniu dokumentów potwierdzających wykonywanie zadań służbowych z wykorzystaniem sprzętu albo pojazdów,
d) sprawdzaniu z wykorzystaniem urządzenia rentgenowskiego bagażu podręcznego (teczek, torebek, aktówek itp.) wnoszonego do sądu,
e) oglądaniu wnoszonego (wwożonego) / wynoszonego (wywożonego) do/z sądu bagażu.
3. Kontroli osób wchodzących (wjeżdżających) do obiektu z wykorzystaniem analizatora wydechu albo testera stanu trzeźwości dokonują wyłącznie funkcjonariusze Policji, wzywani każdorazowo przez pracowników dyżurnych ochrony obiektu (personel ochrony).

§ 5

1. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że bez właściwych uprawnień wynoszone (wywożone) jest mienie lub dokumentacja sądowa, bagaż osób wychodzących (wyjeżdżających) z sądu, w tym również urzędników i pracowników obsługi Sądu, może zostać poddany kontroli, o której mowa w § 4.
2. Obligatoryjnie obowiązkowi sprawdzenia podlegają osoby wezwane do uczestnictwa
w rozprawach sądowych organizowanych w strefach: ochronnej II i tworzonej specjalnej strefie ochronnej o których mowa w § 5 ust 1 pkt 2 i pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 683 ze zm.).

§ 6

1. Z obowiązku poddania się czynnościom sprawdzającym określonych w § 4 i 5 zwolnione są osoby:
a) sędziowie, pracownicy resortu sprawiedliwości, organów ścigania, służb ochrony państwa, prokuratorzy, adwokaci, radcy prawni, radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – korzystający z wejść służbowych po wcześniejszym okazaniu legitymacji służbowej.
b) konwojowane,
c) wchodzące w asyście funkcjonariuszy Policji albo innych uprawnionych służb,

§ 7

1. Wjazd pojazdów na teren obiektu sądowego odbywa się przez bramą od strony
ul. Edmunda Biernackiego poprzez podniesienie szlabanu przez pracowników ochrony, po uprzednim dokonaniu kontroli, o której mowa w § 4 ust.1.
2. Osoba uprawniona do wjazdu do obiektu sądowego jest obowiązana zaparkować samochód na przydzielonym miejscu parkingowym.
3. Dla potrzeb Policji i innych służb zabezpieczających zasadniczą działalność sądu wydziela się oddzielne miejsca parkingowe.
4. W przypadku konieczności wykorzystania dla potrzeb zasadniczej działalności sądu większej ilości miejsc parkingowych, Prezes Sądu Rejonowego w Opocznie może zawiesić uprawnienia wjazdu na parking osób, których świadczenie pracy nie wymaga takiego zaangażowania.

§ 8

1. Podmioty wykonujące w strefie ochronnej sądu czynności zlecone, świadczące usługi i dostawy na rzecz Sądu Rejonowego w Opocznie mogą wjechać pojazdami na teren parkingu za zgodą Kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjnej
2. Wymienione w ust.1 podmioty są obowiązane wyposażyć zatrudnianych pracowników w identyfikatory zawierające dane umożliwiające ustalenie ich związku z podmiotem wykonującym w strefie ochronnej sądu czynności zlecone, świadczące usługi i dostawy na rzecz Sądu Rejonowego w Opocznie.
3. Kierownicy podmiotów zatrudnionych do wykonywania prac zleconych w obiekcie sądu są obowiązani do przekazania Kierownikowi Samodzielnej Sekcji Administracyjnej wykazu osób wykonujących te prace na terenie obiektu sądu.
4. Kierownicy podmiotów wykonujących w obiekcie sądu prace zlecone przed ich rozpoczęciem są obowiązani do przekazania do Samodzielnej Sekcji Administracyjnej wykazu osób zatrudnionych.
5. Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej wykazy zatrudnionych osób udostępnia dyżurnym ochrony (portierom) i pracownikom zewnętrznych firm świadczących ochronę osób i mienia w obiekcie sądu.

§9

Zorganizowane grupy, w tym wycieczki szkolne, mogą wejść na teren obiektu sądowego
po wcześniejszym otrzymaniu stosownego, pisemnego zezwolenia Prezesa Sądu Rejonowego w Opocznie albo osoby przez niego upoważnionej.

§ 10

1. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu albo innego środka odurzającego mają zakaz wstępu na teren obiektu sądowego.
2. Wątpliwości co do stanu trzeźwości pracownika sądu zamierzającego wejść do obiektu albo przebywającego w obiekcie personel ochrony zgłasza Prezesowi Sądu Rejonowego.
3. Wątpliwości co do stanu trzeźwości interesantów sądu zamierzających wejść albo przebywających w obiekcie sądowym personel ochrony zgłasza Policji.
4. Policja sporządza protokół z przeprowadzonego badania, który przekazuje Prezesowi Sądu Rejonowego.

§ 11

1. Zabrania się wnoszenia (wwożenia) na teren obiektu sądu broni, amunicji i materiałów wybuchowych.
2. Osoby wchodzące do sądu są obowiązane zdać do depozytu sądowego przedmioty, narzędzia, substancje uznane przez personel ochrony, funkcjonariuszy Policji czy inne służby za mogące stanowić zagrożenie utraty życia lub zdrowia.
3. Personel ochrony, funkcjonariusze Policji, czy inne służby wykonujące zadania ochrony sądu mają obowiązek przyjąć do depozytu (za wyjątkiem broni palnej i amunicji) przedmioty wskazane w § 11 w ust. 2 i przechowywać do czasu opuszczenia obiektu przez osobę deponującą te przedmioty w przygotowanym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu.
4. Broń palną i amunicję należy deponować w najbliższej jednostce organizacyjnej Policji właściwej w sprawach wydawania pozwolenia na posiadanie broni i amunicji.

§ 12

1. Broń palną na terenie obiektu sądu mogą posiadać umundurowani funkcjonariusze Policji
i innych służb, których uprawnienia takie wynikają z przepisów o funkcjonowaniu tych służb.
2. Funkcjonariusze Policji i innych służb są zobowiązani zawiadomić, nie później niż dzień wcześniej, Prezesa Sądu albo Sąd o zamiarze wykonywania zadań w obiekcie sądu
z bronią, lecz bez umundurowania właściwego dla tych służb (w „ubiorze cywilnym”).
3. O konieczności zastosowania dodatkowych środków ochrony wobec wezwanych do sądu osób albo zlecanych prac decyduje Prezes Sądu albo Sąd.

§ 13

Dziennikarze, ekipy telewizyjne oraz fotoreporterzy, wchodzący do budynku Sądu Rejonowego w Opocznie w godzinach urzędowania obowiązani są do okazania legitymacji prasowej i podlegają kontroli określonej w § 4 ust.2.

§ 14

Bez zgody Prezesa Sądu zabronione jest fotografowanie, filmowanie oraz utrwalania w inny sposób miejsc, o których mowa w zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Opocznie Nr 3/20 z dnia 15 stycznia 2020 roku.

§ 15

1. Decyzję w sprawie utrwalania dźwięku i obrazu na sali sądowej podczas trwania posiedzenia Sądu podejmuje Sąd.
2. Sąd może określić warunki, od których uzależnia wydanie zezwolenia przedstawicielom radia, telewizji, filmu i prasy na utrwalanie dźwięku i obrazu określonej sprawy sądowej.
3. W przypadku braku zgody na utrwalanie dźwięku i obrazu z przebiegu prowadzonego posiedzenia albo wykonywania czynności procesowych w określonej sprawie Sąd może zarządzić zakaz wnoszenia na salę rozpraw wszelkich urządzeń technicznych posiadających funkcję rejestracji dźwięku i obrazu i pozostawienie ich w depozycie sądowym.

§ 16

1. Pracownicy Sądu Rejonowego w Opocznie i petenci mogą przebywać na terenie budynku sądu wyłącznie w godzinach ich urzędowania.
2. Poza godzinami urzędowania sądu i w dni wolne od pracy na terenie budynku sądu mogą przebywać uczestnicy czynności procesowych w przedmiocie stosowania aresztu tymczasowego, tj.:
1) sędziowie wykonujący czynności orzecznicze,
2) pracownicy wykonujący czynności służbowe,
3) służby konwojowe,
4) strony postępowania i ich obrońcy.
3. W uzasadnionych przypadkach poza godzinami urzędowania sądu i w dni wolne od pracy na terenie obiektów sądowych, pracownicy i inne osoby mogą przebywać wyłącznie
na podstawie pisemnej zgody udzielonej przez Prezesa Sądu Rejonowego w Opocznie

§ 17

Poza godzinami urzędowania sądu i w dni wolne od pracy na terenie obiektów sądowych przedstawiciele mediów mogą przebywać wyłącznie na podstawie pisemnej zgody wydanej przez Prezesa Sądu Rejonowego w Opocznie.

§ 18

W pobliżu sal sądowych, w których rozpoznawane będą sprawy o podwyższonym stopniu ryzyka, wyłączonej jawności albo z wykorzystaniem dokumentów i materiałów oznaczonych klauzulą tajności, mogą być utworzone czasowe specjalne strefy separacji, w których mogą poruszać się tylko osoby upoważnione przez Sąd.

§ 19

1. Upoważnieni uczestnicy posiedzenia Sądu przed wejściem do czasowej specjalnej strefy ochronnej mogą być poddani ponownej kontroli, o której mowa § 4 ust. 2.
2. W uzasadnionych przypadkach Prezes Sądu Rejonowego w Opocznie może wprowadzić karty wstępu uprawniające do wejścia na salę rozpraw.

§ 20

1. W przestrzeni administrowanej przez Sąd Rejonowy w Opocznie obowiązuje zakaz :
1) prowadzenia działalności:
a) politycznej, a w tym szczególnie akcji agitacyjnych i demonstracyjnych,
b) handlowej i akwizycyjnej.
2) wywieszania reklam, haseł politycznych i propagandowych, ogłoszeń prywatnych, plakatów prywatnych itp.,
3) palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz zażywania narkotyków i innych środków odurzających,
4) spożywania alkoholu,
5) stosowania technicznych środków podglądu, podsłuchu, utrwalania dźwięku i obrazu oraz wizerunku osób przebywających w sądzie bez ich wyraźnej zgody,
6) ruchu automatycznych bezzałogowych pojazdów,
7) wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych (dronów),
8) ruchu zdalnie sterowanych bezzałogowych pojazdów,
9) wprowadzania na teren budynków sądowych zwierząt, za wyjątkiem psów:
a) przewodników osób niepełnosprawnych,
b) tropicieli policyjnych.

§ 21

Pracownicy specjalistycznych podmiotów zewnętrznych świadczących usługi ochrony osób i mienia, wykonują zadania patrolowania terenu obiektu sądowego pod kątem porządku i bezpieczeństwa, przez całą dobę przez siedem dni w tygodniu.

§ 22

W czasie ewakuacji osób z obiektu sądu wszystkie osoby znajdujące się w obiekcie są zobowiązane do przestrzegania przepisów „Instrukcji przeciwpożarowej” oraz wykonywania poleceń kierującego akcją ratunkowo – ewakuacyjną.

§ 23

1. Osoby wchodzące i wjeżdżające na teren administrowany przez Sąd Rejonowy w Opocznie zobowiązane są do stosowania się do poleceń porządkowych służby ochrony obiektu.
2. W stosunku do osób nieprzestrzegających przepisów niniejszego regulaminu personel ochrony obiektu stosuje środki i procedury działania wymuszające respektowanie poleceń, w granicach ich kompetencji.
3. W czasie trwania rozprawy sądowej uczestnicy tej rozprawy zobowiązani są do stosowania się do pleceń według właściwości sędziego referenta lub przewodniczącego składu orzekającego.
4. Pracownicy służby ochrony obiektu mają prawo i obowiązek usuwania z terenu obiektu sądu osób, które:
1) zakłócają spokój i porządek,
2) znajdują się pod wpływem alkoholu lub widocznym działaniem środków odurzających,
3) swoim zachowaniem naruszają powagę Sądu,
4) naruszają przepisy niniejszego regulaminu.

§ 24

Skargi i wnioski w przedmiocie bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni administrowanej przez Sąd Rejonowy w Opocznie rozpoznaje Prezes Sądu Rejonowego w Opocznie.

Rejestr zmian dla: Zarządzenie nr 3/20

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Prezes Sądu
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2020-01-21
Publikacja w dniu:
2020-01-21
Opis zmiany:
Dodano załączniki
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Prezes Sądu
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2020-01-21
Publikacja w dniu:
2020-01-21
Opis zmiany:
Dodano zarządzenie nr 3/20