Ogłoszenie w sprawie I Co 369/19

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie
Beata Wujek
Kancelaria Komornicza nr I w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Piotrkowska 59c
tel. 447553310
fax:447553383
e-mail: opoczno@komornik.pl
Km 890/15
I Co 369/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opocznie Beata Wujek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31-01-2020r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Opocznie 26-300 Opoczno, ul.Biernackiego 20 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Anna Eliza Chrobak i Zbigniew Chrobak stanowiącej

  • nieruchomość gruntowa zabudowana działki nr 445/3 i 444/3 o pow. łącznej 0,3966 ha położonej 26-300 Opoczno, wieś Kraśnica, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 43639 [NKW: PT1O/00043639/6]. Suma oszacowania wynosi 311980,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 233985,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31198,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
  • nieruchomość rolna - działki nr 447/2, 447/3, 446/2, 446/3 o łącznej pow. 0,1576 ha położonej 26-300 Opoczno, wieś Kraśnica, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 55088 [NKW: PT1O/00055088/5]. Suma oszacowania wynosi 301600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226200,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30160,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania łącznie wynosi 613580,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 460185,00zł. Licytant przystępujący do przetargu obu nieruchomości łącznie powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 358,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. w Piotrkowie Tryb. 44 10203916 2114 0000 2008 9015 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Beata Wujek

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie w sprawie I Co 369/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Piotr Kaniewski
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-12-30
Publikacja w dniu:
2019-12-30
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie w sprawie I Co 369/19