Konkurs o sygnaturze A-1100-22/19

Aktualizacja z dnia 30.01.2020 r.

Opoczno, dnia 30.01.2020 r.

Nr A-1100-22/19

INFORMACJA

Na podstawie § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jedn. Dz. U. z 2014r., poz. 400 ze zm.) informuję, iż Komisja Konkursowa, po przeprowadzeniu w dniu 30 stycznia 2020 roku trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) na wolne stanowisko archiwisty w Sądzie Rejonowym w Opocznie, wybrała Pana Tomasza Kowalskiego do zatrudnienia na w/w stanowisku.

Aktualizacja z dnia 22.01.2020 r.

Opoczno, dnia 22 stycznia 2020 roku

A-1100-22/19

Lista kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu konkursu na staż urzędniczy w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) na wolne stanowisko archiwisty w Sądzie Rejonowym w Opocznie:

 • Kowalski Tomasz
 • Sobczyńska Ewelina

Trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020r o godz. 9:00 w Sali konferencyjnej w siedzibie Sądu Rejonowego w Opocznie (I piętro, pokój nr 105).

Przewodnicząca Komisji Konkursowej w Sądzie Rejonowym w Opocznie
Aneta Wilk.

Aktualizacja z dnia 10.01.2020 r.

Komisja Konkursowa ustaliła listę osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na staż urzędniczy w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) na wolne stanowisko archiwisty w Sądzie Rejonowym w Opocznie. Drugi etap konkursu – praktyczny sprawdzian umiejętności – odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020r w godzinach od 8:30 do 08:50 w Sali konferencyjnej w siedzibie Sądu Rejonowego w Opocznie (I piętro, pokój nr 105). Kandydaci przystępujący do drugiego etapu konkursu proszeni są o stawiennictwo z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

 • Galant Joanna
 • Kowalski Tomasz
 • Surma Anna
 • Sobczyńska Ewelina

Przewodnicząca Komisji
Aneta Wilk

Nr A 1100-22/19

SĄD REJONOWY W OPOCZNIE
ul. Biernackiego nr 20, 26-300 Opoczno
ogłasza konkurs o sygnaturze A 1100-22/19 na staż urzędniczy w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu) na wolne stanowisko archiwisty w Sądzie Rejonowym w Opocznie z siedzibą przy ul. Biernackiego nr 20.

Zakres zadań wykonywanych na powyższym stanowisku określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych /Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości z 2018 roku, poz. 348/.

Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny i spełniające wymagania określone w art. 2 pkt 1 – 6 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury /tj. Dz. U. z 2018r., poz. 577 z późn. zm./, a w szczególności - niezbędne:

 • mają pełną zdolność do czynności prawnych;
 • są o nieposzlakowanej opinii;
 • nie były karane za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • przeciwko którym nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • posiadają stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

dodatkowe:

 • znajomość zasad i techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym;
 • ukończony kurs archiwalny I i II stopnia;
 • znajomość ogólnych zagadnień z zakresu ustawy z dnia 21 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury;
 • odporność na stres, komunikatywność, kreatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w sądzie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Zachęca się osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu, do udziału w naborze na powyższe stanowisko (wymagane jest przedstawienie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność).

Zakres i sposób przeprowadzenia konkursu oraz kryteria ocen regulują przepisy: art. 3b ust. 4 cytowanej wyżej ustawy o pracownikach sądów i prokuratury oraz § 7 - 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursu na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze /tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 400/.

Wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • własnoręcznie podpisane CV,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z maturą lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe i że nie był/a karany/a za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy,
 • własnoręcznie podpisane klauzule informacyjne.

Wzory oświadczeń, klauzule informacyjne oraz kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępne są w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

Dokumenty aplikacyjne z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać  w Samodzielnej Sekcji Administracyjnej w Sądzie Rejonowym w Opocznie, pokój nr 101 lub nr 104, w terminie do dnia 23 grudnia 2019 roku osobiście lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).
Dokumenty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
Kontakt pod numerem telefonu 44 755 71 05.

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • etap pierwszy - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu (nie jest dopuszczalne uzupełnienie dokumentacji w trakcie trwania konkursu; pracownicy Samodzielnej Sekcji Administracyjnej nie sprawdzają dokumentów);
 • etap drugi - praktyczny sprawdzian umiejętności (zadanie pisemne przy jednostkach komputerowych), który przeprowadzany jest pod nadzorem co najmniej dwóch członków komisji konkursowej;
 • etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna.

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim. Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów publikowane będą na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opocznie w zakładce: oferty pracy, najpóźniej na 7 dni przed terminem II i III etapu konkursu.

Imię i nazwisko kandydata wybranego na stanowisko, na które przeprowadzany był konkurs, zostanie umieszczone na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Opocznie w zakładce: oferty pracy.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Dyrektor Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
Justyna Błasińska - Krawczyk.

Rejestr zmian dla: Konkurs o sygnaturze A-1100-22/19

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Aneta Wilk
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2020-01-30
Publikacja w dniu:
2020-01-30
Opis zmiany:
Aktualizacja treści dot. wyników konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Aneta Wilk
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2020-01-22
Publikacja w dniu:
2020-01-22
Opis zmiany:
Aktualizacja treści dot. III etapu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Aneta Wilk
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2020-01-10
Publikacja w dniu:
2020-01-10
Opis zmiany:
Aktualizacja treści dot. II etapu konkursu
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-12-12
Publikacja w dniu:
2019-12-12
Opis zmiany:
Dodano załącznik - Kwestionariusz osobowy
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-12-12
Publikacja w dniu:
2019-12-12
Opis zmiany:
Dodano załącznik - Klauzule informacyjne
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-12-12
Publikacja w dniu:
2019-12-12
Opis zmiany:
Dodano załącznik - Oświadczenie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-12-12
Publikacja w dniu:
2019-12-12
Opis zmiany:
Dodano załącznik - Treść ogłoszenia o konkursie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-12-12
Publikacja w dniu:
2019-12-12
Opis zmiany:
Dodano ogłoszenie