Biegli sądowi

Biegłych Sądowych w okręgu Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim ustanawia Prezes Sądu Okręgowego w oparciu o przepisy rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 15, poz. 133) i prowadzi ich listę.

Biegłym może być ustanowiona osoba, która:

 • korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • ukończyła 25 lat życia;
 • posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 • daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 • wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym;
 • posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami, ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa Sądu Okręgowego.

Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:

 • wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim o ustanowienie biegłym sądowym (należy wskazać dziedzinę, z jakiej kandydat na biegłego wnosi o ustanowienie);
 • życiorys;
 • kwestionariusz osobowy (PLIK DOC, 41 KB);
 • odpis dyplomu;
 • inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponadprzeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz  powinien mieć II stopień specjalizacji i prawo wykonywania zawodu);
 • pisemne oświadczenie, że korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich (PLIK DOC, 29,5 KB);
 • zaświadczenie o niekaralności, które można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim.

W przypadku, gdy kandydat na biegłego przedstawia kserokopie dokumentów (np. odpis dyplomu, certyfikaty itp.), winien równocześnie okazać oryginały tych dokumentów celem poświadczenia za zgodność przedstawianych kserokopii.

Dokumenty wraz z wnioskiem składa się do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Oddział Administracyjny, pokój 129.

Od złożonych wniosków o ustanowienie biegłym sądowym należy uiszczać opłatę skarbową, a to stosownie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz.783, ze zm.) art. 4 pkt. 53 część I wykazu.

Dowód uiszczenia wpłaty należy złożyć do Oddziału Administracyjnego Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – pokój 129.

Opłatę skarbową w kwocie 10,00 zł można uiścić:

 • w kasach Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pasaż Rudowskiego 10;
 • na rachunek Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzony w Getin Noble Bank S.A. Nr 55 1560 0013 2322 6887 8000 0003.

Lista biegłych sądowych wpisanych na listę Prezesa Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. (PLIK PDF, 595 KB)

Lista biegłych sądowych w przedmiocie uzależnień od alkoholu (PLIK PDF, 95,3 KB)

Podane w liście biegłych sądowych dane mają charakter informacyjny, zaś charakter opinii biegłego posiada wyłącznie ekspertyza sporządzona na zlecenie sądów lub organów prowadzących postępowania przygotowawcze w sprawach karnych.

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Informatyk
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-09-12
Publikacja w dniu:
2019-09-12
Opis zmiany:
Aktualizacja treści
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Informatyk
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-09-12
Publikacja w dniu:
2019-09-12
Opis zmiany:
Zmiana treści - dostosowanie do WCAG 2.0